cloud-3052118Hong Kong är en av världens mest tätbebyggda städer. Tät trafik med ett stort inslag av dieseldrivna bussar och andra fordon i kombination med utsläpp från fartyg, kolkraftverk och industri i södra Kina skapar luftföroreningar.

Två användbara appar för att följa luftens kvalitet är HK AQHI (Air Quality Health Index) och Air Visual.

– Luftreningsindex viktigaste uppgift är att informera oss om den lokala luftkvaliteten så att speciellt känsliga individer kan undvika onödiga hälsorisker. Olika index använder olika skalor och kan därför vara svåra att jämföra. Är man mer intresserad kan man titta på aktuella mätningar i mikrogram per kubikmeter, eller omvandla indexvärdet till koncentration och får då fram de faktiska mätningarna, berättar Petra Rosén, delägare på AirRevival Ltd.

Luftföroreningar kan orsaka olika typer av hälsoproblem. Irritationi ögon, hals och näsa är vanligt. Man kan även få hosta, andningssvårigheter och utökade befintliga lung- eller hjärtproblem, t ex astma. Dessutom kan långvarig exponering för svåra luftföroreningar orsaka skador på inre organ.

Under 2017 hade Hong Kong 44 dagar då AQHI var 7 eller högre, jämfört med 26 dagar året innan. På gatunivå uppmättes 55 dagar med högriskföroreningar jämfört med 31 dagar 2016. Myndigheterna menar att ökningen beror på mer solsken, vilket gör det gynnsamt för ozon att bildas. Trenden de senaste fem åren är dock att luften i Hong Kong blir bättre. Utsläppsrestriktioner, fokus på energieffektiva byggnader och försök att begränsa uppvärmning med koleldning har gett resultat. Koncentrationen av fem stora föroreningar föll mellan 11 och 38 procent från 2013 till 2017 (se bilden).

Air quality trends

Respirerande suspenderade partiklar (PM10), fint suspenderade partiklar (PM2.5), svaveldioxid (SO2), kolmonoxid (CO) och kvävedioxid (NO2) föll mellan 11 och 38 procent 2013-2017.

Hur kan man då skydda sig mot dålig luft? Petra Rosén har några rekommendationer.

– Använd MTR i stället för buss eller bil, använd luftrecirkulation i bilen när det är kö och i tunnlar, promenera på mindre trafikerade gator. I hemmet kan du göra smarta val. Använd luftrenare av bra kvalitet, miljöfärg och miljövänliga rengöringsmedel. Lufta om möjligt nya möbler (som kan ha skadliga ämnen i sig) eller köp begagnat. Stäng köksdörren när du lagar mat. Tänd inte levande ljus om du redan har mycket förorenad inomhusluft. Hong Kong är en av världens mest tätbebyggda städer. Tät trafik med ett stort inslag av dieseldrivna bussar och andra fordon i kombination med utsläpp från fartyg, kolkraftverk och industri i södra Kina skapar luftföroreningar.

AQHIA1 appAir Visual app

Apparna Air Visual och HK AQHI (Air Quality Health Index) kan laddas hem som App till din telefon.

Text: Eva Ladeborn Bild: Pixabay